Pindsvine Plejerne – Persondatapolitik

Pindsvine Plejerne – Gl. Færgegårdsvej 3, 4771 Kalvehave, Danmark

1. Generelt:

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige data som Pindsvine Plejerne anvender. I Persondatapolitikkens orienteres om, hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de håndteres, hvor længe de opbevares og hvordan der kan anmodes om sletning, anonymisering eller korrigering. Den til hver tid gældende Persondatapolitik vil være tilgængelig via Pindsvine Plejernes hjemmeside.

2.Dataansvarlig:

Den dataansvarlige for behandling af personoplysningerne er:

Pindsvine Plejerne

Gl. Færgegårdsvej 3

4771 Kalvehave

Tlf:22986070

Mail:pindsvin@pindsvineplejerne.dk

CVR nr.: 37335908

Den overordnede retlige ramme for Pindsvine Plejernes behandling af personoplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) suppleret af Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), LOV nr. 502 af 23/05/2018.

Ved henvendelser angående behandling af personoplysninger, henvises der til ovenstående adresse, hvorefter skriftlige henvendelser vil blive behandlet af den ansvarlige for at påse overholdelse af persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik.

3.Definitioner:

Nedenfor følger definitioner af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Databehandler:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling:

Enhver aktivitet der involverer brugen af personoplysninger, såsom indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overdragelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Pindsvine Plejerne.

Særlige kategorier af personoplysninger:

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning eller

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), LOV nr. 502 af 23/05/2018.

4.Formålet med behandling af personoplysninger:

Pindsvine Plejerne indsamler alene personoplysninger til brug for medlemskartotek, oversigt over frivillige og journalkort.

Pindsvine Plejerne indsamler alene personoplysninger for at leve op til deres forpligtelser som frivillig forening.

Pindsvine Plejerne orienterer om formålet for behandlingen af personoplysningerne ved indsamlingen af disse.

5.Indsamling af personoplysninger:

Pindsvine Plejerne indsamler følgende oplysninger:

Medlemmer:

Navn

Telefon

Mailadresse

Postnummer

Dato for indmeldelse

Indlevering af pindsvin:

Journalkort:

Navn

Telefon

Postnummer

Dato for indlevering

Donationer:

Navn

Donation

6.Behandling af personoplysninger:

For medlemmer:

Pindsvine Plejerne behandler personoplysninger om medlemmer for at kunne administrere medlemsforhold og sende nødvendig information om medlemskabet, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.

For indlevering af pindsvin:

Pindsvine Plejerne indsamler personoplysninger om indlevering af pindsvin, for at kunne føre journalkort over pindsvinene og føre statistik over indleveringssteder mv. samt for at kunne komme i kontakt med vedkommende ved opfølgning på det indleverede pindsvin.

For donationer:

Pindsvine Plejerne indsamler personoplysninger om donationer, for at kunne oplyse om anvendelsen af donationen samt føre regnskab over donationer.

7. Behandlingsgrundlag:

Det juridiske behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger er Persondataforordningen artikel 6. Pindsvine Plejernes legitime interesse i behandling af personoplysninger er at kunne indgå aftaler om medlemskab og pleje af pindsvin samt håndtere indbetalinger.

I visse tilfælde vil Pindsvine plejerne være retligt forpligtede til at indsamle og opbevare personoplysninger, efter Persondataforordningens artikel 6, stk. 1c. Dette kan eksempelvis være dokumentation for transaktionsspor og lignende efter Bogføringsloven, eller regnskabsmateriale.

8.Deling af personoplysninger:

Pindsvine Plejerne deler ikke personoplysninger med 3. part, medmindre det er pålagt ved lov, eksempelvis til Skattemyndigheder eller lignende.

9.Opbevaring og sletning af personoplysninger:

Pindsvine Plejerne opbevarer personoplysninger om medlemmer indtil udmeldelse af foreningen, hvorefter oplysningerne slettes.

Pindsvine Plejerne opbevarer personoplysninger om donationer så længe loven kræver det, det vil sige 5 år efter donationen, hvorefter oplysningerne slettes.

Pindsvine Plejerne opbevarer personoplysninger om indlevering af pindsvin til journalkort op til 5 år efter endt behandling af pindsvinet, hvorefter oplysningerne slettes.

10. Rettigheder:

Indsigt

Pindsvine Plejerne har pligt til at oplyse, hvilke personoplysninger de gemmer om personen.

Ved henvendelse på ovennævnte adresse, kan der anmodes om indsigt i de personoplysninger, som Pindsvine Plejerne har registreret, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.  Pindsvine Plejerne vil efterkomme indsigtsanmodninger hurtigst muligt.

Berigtigelse og sletning

Pindsvine Plejerne har pligt til at korrigere, supplere behandling, slette eller blokere personoplysninger, der behandles, ved henvendelse.  Pindsvine Plejerne vil efterkomme anmodningen hurtigst muligt. Hvis Pindsvine Plejerne ikke kan imødekomme anmodningen, bliver afsenderen kontaktet.

Begrænsning af behandling

Der er – under særlige omstændigheder baseret på artikel 18, stk. 1, ret til at få begrænset behandlingen af personlige oplysninger. Såfremt der ønskes en begrænsning af behandlingen af personoplysninger, kan Pindsvine Plejerne kontaktes på ovenstående adresse.

Dataportabilitet

Pindsvine Plejerne er forpligtet til at udlevere afgivne oplysninger (kun oplysninger vedrørende personen selv, som personen selv har afgivet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), ved henvendelse.

Indsigelsesret

Pindsvine Plejerne er forpligtet til ikke at behandle oplysninger, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, (legitim interesse) ved indsigelse. Det fremgår af Persondatapolitikken i hvilket omfang, Pindsvine plejerne behandler oplysninger til sådanne formål.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen a personoplysninger er baseret på samtykke, kan det til enhver tid trækkes tilbage. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før samtykke blev tilbagetrukket.

Begrænsning af rettigheder

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det vil afhænge af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

11.Manglende afgivelse af personoplysninger:

Såfremt Pindsvine Plejerne er forpligtet til at indsamle bestemte personoplysninger, vil der blive oplyst om dette ved indsamlingen, efter Persondataforordningen artikel 13, stk. 2e.

Hvis personoplysninger ikke vil oplyses, kan konsekvensen være anonymisering, eller manglende oprettelse af medlemskab.

12.Sikkerhed:

Pindsvine Plejerne har implementeret passende interne sikkerhedsprocedurer til indsamling, opbevaring og sletning af personoplysninger. Pindsvine Plejerne har ikke aftaler med 3. parter om udlevering af personoplysninger.

13.Klagemyndighed:

Såfremt at der ønskes at klage over Pindsvine Plejernes behandling af personoplysninger, kan klagen rettes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København

Tlf: 33193200

Mail: dt@datatilsynet.dk

14. Opdatering af Persondatapolitik:

Pindsvine Plejerne er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Pindsvine Plejerne gennemgår regelmæssigt Persondatapolitikken for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på hjemmesiden sammen med en opdateret version af politikken.

Persondatapolitik senest opdateret d. 28-09-2018.

Scroll to Top